Kontakt

Osoba odpowiedzialna za relacje inwestorskie:

Michał Stanioch - Prezes Zarządu

ul. Świętego Mikołaja 8-11

50-125 Wrocław

tel.: 71 719 33 03
fax: 71 719 33 79

email: smsholding@smskredyt.pl

NIP: 8943016705

REGON: 021458330

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377784.

Kapitał zakładowy 7.418.350,00 zł wpłacony w całości.

Kod LEI: 259400O24FFHFHUAX029 – SMSKH.