Grupa kapitałowa

Grupę kapitałową tworzy jednostka dominująca SMS Kredyt Holding S.A. oraz podmioty zależne i kontrolowane. Poniżej przedstawiono listę podmiotów oraz strukturę:

  • SMS Kredyt Holding S.A.
  • SMS Kredyt sp. z o.o. - www.smskredyt.pl
  • Profeskasa S.A. - www.profeskasa.pl
  • SMS Invest Sp. z o.o.
  • Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty