O nas

W Grupie Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. działalność operacyjna prowadzona jest przez Kreos sp. z o.o. (dawniej SMS Kredyt sp. z o.o.) oraz TryPay S.A. (dawniej Profeskasa S.A.). Do Grupy Kapitałowej należy także Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KREOS (NS FIZ KREOS).

Działalność operacyjna Kreos sp. z o.o. polega na zarządzaniu wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych w oparciu o posiadane zezwolenie uzyskane od Komisji Nadzoru Finansowego. Aktualnie spółka Kreos sp.  z o. o. zarządza wierzytelnościami funduszu NS FIZ KREOS, który wchodzi w skład Grupy Kapitałowej. Spółka Kreos sp. z o.o. jest także instytucją pożyczkową, wpisaną do rejestru instytucji pożyczkowych pod nr RIP000074 i prowadzi działalność w zakresie udzielenia pożyczek pieniężnych osobom fizycznym, jako inicjator sekurytyzacji. Udzielone przez Kreos sp. z o. o. pożyczki są przedmiotem sekurytyzacji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego KREOS jak i innych funduszy sekurytyzacyjnych. 

Celem działalności TryPay S.A. jest prowadzenie działalności jako Krajowej Instytucji Płatniczej zgodnie z zezwoleniem uzyskanym od Komisji Nadzoru Finansowego (spółka jest zarejestrowana w rejestrze krajowych instytucji płatniczych KNF pod nr IP25/2014). Aktualnie spółka prowadzi działalność płatniczą w postaci realizacji przekazów pieniężnych jak i usługi dostępu do informacji o rachunku bankowym. W ramach działalności przekazu TryPay S.A. prowadzi sieć punktów przyjmowania płatności prowadzonych przez swoich agentów, którym zapewnia kompleksowe rozwiązania organizacyjne, prawne i informatyczne dla agentów. W ramach usługi dostępu informacji do rachunku bankowego Spółka oferuje usługi identyfikacji posiadacza rachunku jaki i scoringu.

Działalność funduszu NS FIZ KREOS polega na nabywaniu do funduszu wierzytelności pożyczkowych, a następnie prowadzenie ich obsługi i rozliczenia, w tym dochodzenie od dłużników spłaty tych wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej. Fundusz jest zarządzany przez zewnętrzne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które na podstawie umowy o zarządzenie wierzytelnościami funduszu powierzyło zarządzenie tymi wierzytelnościami spółce Kreos Sp. z o. o.  

Strategia rozwoju SMS Kredyt Holding S.A. na lata 2020 – 2022 zakłada rozwój działalności Grupy Kapitałowej w obszarze działalności finansowej w obszarach FinTech i PayTech, skupiając się nad rozwojem produktów związanych zarówno z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi, jak i szeroko rozumianymi usługami płatniczymi, w szczególności usługami świadczonymi drogą elektroniczną oraz opierającymi się na wiedzy i doświadczeniu podmiotów Grupy Kapitałowej.